EEN EUROPA ZONDER UITSLUiTING EN ARMOEDE UITDENKEN EN OPBOUWEN

Voorstellen van de Beweging ATD Vierde Wereld

Wat zeggen mensen die in moeilijke omstandigheden leven, nu er een nieuw vijfjarig mandaat van de Europese Commissie en het Europees Parlement voor de deur staat? «Europa is wat de allerarmste families betreft mislukt.» Tal van mensen bevestigen dit, zo ook Clara uit Spanje, die samen met haar gezin in een vrachtwagen woont sinds haar huis vorig jaar werd afgebroken. Toch heeft de Europese Unie met haar “2020-Strategie” doelstellingen voor de bestrijding van armoede bepaald en een aantal aanbevelingen op dit gebied aangenomen. De extreme armoede blijft echter voortduren, alsof een deel van de bevolking overbodig zou zijn en niets betekent. Deze menselijke verspilling is enorm gewelddadig voor hen die het moeten verduren en vormt een flagrante schending van de Mensenrechten.

In Europa worden talrijke mensen en gezinnen bestaansmiddelen ontzegd, ze worden uit hun woning verdreven en gedwongen om in situaties te leven die criminaliteit en straffen in de hand werken. Op die manier drijft men de spot met vrede, respect voor de menselijke waardigheid en Mensenrechten, terwijl dit waarden zijn die in het hart van het Europese project zelf liggen, alsook in de grondwetten van vele Lidstaten. Grote armoede betekent niet alleen een gebrek aan inkomen maar bemoeilijkt eveneens de toegang tot de ondeelbare en onderling verweven grondrechten. Noodoplossingen (voedselverstrekking, tijdelijk onderdak,… ) zijn geen oplossingen. Het verbruik van de rijkdommen van onze planeet, waar de overheersende economische en financiële logica wereldwijd op rust, heeft geen toekomst meer en werkt de sociale uitsluiting en armoede in Europa steeds meer in de hand.

Na dit te hebben vastgesteld willen wij, als mensen die bij de strijd tegen de grote armoede betrokken zijn, gezamenlijk denken en bouwen aan een ander Europa, waarin elk individu in waardigheid en harmonie met anderen in zijn omgeving kan leven. Wij willen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een economie die iedereen ten goede komt. Een econonmie die noch de intelligentie en knowhow van mensen noch de beperkte rijkdommen van onze planeet verspilt. Wij willen de mens en de Mensenrechten terugplaatsen in het hart van Europa.

documents

Voorstellen van de Beweging ATD Vierde Wereld 2 p

Voorstellen van de Beweging ATD Vierde Wereld 8 p