Wspólnie i wykluczenia Europe bez ubóstwa myslimy i budujemy

Propozycje Miedzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Swiat

Co stwierdzają osoby żyjące w najtrudniejszej sytuacji, w przededniu nowej, pięcioletniej kadencji Komisji i Parlamentu Europejskiego? «Kraje europejskie odniosły porażkę jeśli chodzi o najuboższe rodziny.» Potwierdza to wiele osób, jak między innymi Clara z Hiszpanii, której dom został zburzony w zeszłym roku, i która obecnie mieszka z rodziną w ciężarówce.

Unia Europejska, w swojej strategii 2020 wyznaczyła cele walki z ubóstwem i przyjęła szereg zaleceń w tym zakresie. Tym niemniej skrajne ubóstwo utrzymuje się tak, jakby część ludności była po prostu zbyteczna i zupełnie się nie liczyła. Takie marnotrawstwo ludzi ma cechy przemocy wobec tych, którzy cierpią, i stanowi rażące naruszenie praw człowieka. W całej Europie, wielu ludzi i całe rodziny pozbawione są środków do życia, eksmitowane ze swoich domów, zmuszone do życia w okolicznościach, w których są piętnowane mianem przestępców i karane. Wartości, które znajdują się w centrum projektu europejskiego i konstytucji wielu państw członkowskich, takie jak: pokój, poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, są zatem deptane. Skrajne ubóstwo wiąże się nie tylko z brakiem dochodów, ale także z brakiem dostępu do podstawowych praw, niepodzielnych i niezbywalnych. Środki awaryjne (dystrybucja żywności, zakwaterowanie i inne) nie są prawdziwym rozwiązaniem. Dominująca logika gospodarcza i finansowa na świecie opiera się na wykorzystaniu zasobów naszej planety w sposób niezrównoważony, taki który buduje wykluczenie społeczne i pogłębia ubóstwo w Europie. Biorąc pod uwagę te ustalenia, my, obywatele zaangażowani w zwalczanie skrajnego ubóstwa, chcemy wspólnie przemyśleć i wspólnie budować nową Europę, w której każdy może żyć godnie, w harmonii z innymi osobami i ze środowiskiem. Chcemy brać udział w rozwoju gospodarki na rzecz wszystkich ludzi; takiej, która nie marnotrawi wiedzy i zdolności jednostki ludzkiej, ani już i tak ograniczonych zasobów naszej planety. Chcemy postawić człowieka i prawa człowieka w centrum integracji europejskiej.

documents

Propozycje Miedzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Swiat 2 s

Propozycje MiEdzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Swiat 8 s