ATD Fourth World Madagascar

Madagasikara

Efa hatramin’ny taona 1989 no teto Madagasikara ny ATD Quart Monde, ka ekipa maharitra no teto amin’ny renivohitry ny firenena ary vondrona namana mpiara-dia no tany amin’ireo tanàn-dehibe maro.

Toerana roa no misy ireo ekipa maharitra ireo eto Antananarivo Renivohitra : Antohomadinika, kartie tena sahirana eto afovoan-tanàna, ary any Andramiarana, kartie madinika any amin’ny sisiny, any anaty tanimbary.

Nanavao ny iraka ataon’ny fikambanana ny ekipa tamin’ny taona 2019 ka mihodina eo amin’ireto lafiny telo ireto izany :

  • Ny fihaonan’ny olona tena sahirana sy ireo sisa rehetra ao anatin’ny fiaraha-monina, ireo mpiantsehatra ao amin’ny firaisamonim-pirenena, ny fahefana ara-politika, ny manam-pahefana eo an-toerana…
  • Ny fanafahan-tenan’ ireo olona tena marefo, hahazoan’izy ireo mandray an-tanana marina ny fiainan’izy ireo, hiasa hanova ny hoaviny sy ny hoavin’ny zanany…
  • Ny fanovana ny fijery mikasika ny fianakaviana tena sahirana (avy amintsika aloha, dia avy amin’ny fiaraha-monina ary avy amin’ny haino aman-jery,) sy ny fanovana ny politika isan’ambaratongany mba hiantoka ny ” tsy hisian’ny olona tavela any aoriana na dia iray aza”

Mba ho tontosa tsara ny iraka atao dia misy rindran-damina manaraka zotra efatra napetraka ho an’ny asa atao

  • Fiarahan-dia an’ireo fianakaviana atao laharam-pahamehana amin’ny faharetany, mandritra ny taona maro, mahakasika ny zon’ny fianakaviana miaraka amin’ny zon’ny tsirairay ao an-tokantrano ( trano fonenana mendrika, fanabeazana, fitsaboana, asa, kolontsaina…),ka ny tanjona amin’izany dia ny fiovana hita miharihary eo amin’ ny fiainan’izy ireo.
  • Fanentanana asa iombonana toy ny “université populaire”, ny famakiam-boky an-dalam-be, ny hetsika Tapori, ny tan-tsoroka amin’ny tanora sy ny zatovo, ny tetikasa MMM (fiofanana araka asa sy ny fampivoarana ny tsirairay), miantefa any amin’ ireo fianakaviana 24 atao laharam-pahamehana sy amin’ ireo fianakaviana rehetra ao amin’ireo kartie roa iasana.
  • Fandresen-dahatra ny tompom-pahefana sy seraseram-pifandraisana, itadiavana avy amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fahefam-panjakana sy avy amin’ny fiaraha-miombona antoka ary amin’ny firaisamonim-pirenena, mba hanetsehana ilay fomba amam-panao, izay mbola misy ary matetika loatra dia ny tsy firaharahana ny hevitry ny olona tena sahirana amin’ny fandrafetana tetikasa vaovao na politika vaovao,
  • Fanohanana ny firotsahana an-tsehatra, ahafahan’ireo izay maniry hiditra amin’ny ady amin’ny famongorana ny fahantrana lalina (miaraka amin’ny ATD Quart Monde na ao anatin’ny sehatra misy azy ihany), hiomana amin’izany sy haharitra amin’izany (fiofanana miaraka, tan-tsoroka, fifanakalozana andram-piainana, sns )

Misy vaovao matetika azo jerena ao amin’ny facebook.com/ATD.Mada/

Fampirantiona : Sary mampiseho ny karazana asa sy hetsika mitondra fanatsarana ny tontolo iainana any amin’ny faritra Andramiarana sy Antohomadinika IIIG hangar.